+420602781244

Přepravní řád

 

 Přepravní podmínky- dopravce PALKON  consulting&transport  s.r.o

 

podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, který upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly, prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.

I.Předmět činnosti

Jedná se o příležitostnou silniční dopravu neveřejnou osobní, provozovanou na základě živnostenského oprávnění ze dne 15. 1. 2016 vydaného obecním živnostenským úřadem v Opavě, sp. značka 738/2016/ZIVN . 

Odborná způsobilost bude trvat po celou dobu provozování dopravy podle rámcové smlouvy. 

II.Povinnosti přepravce

Přepravit osobu (y) / dítě (děti) z nástupního do cílového místa podle předem daných požadavků v rezervaci (objednávce) objednatele dle smluvních podmínek. 

Používat v silniční dopravě vozidlo evidované v České republice s registrační značkou České republiky, od jehož technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní právní předpis.

V souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.

Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu.

Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá v den jízdy. 

III.Rezervace přepravy / objednávka

Rezervace přepravy  musí  být  realizována  prokazatelným  způsobem,a to písemně prostřednictvím  OnLine objednávkového  formuláře  na www.palkon.cz, nebo e-mailem s přílohou DOC na adrese palkon@post.cz, písemně  na  základě  rámcové smlouvy nebo telefonicky na čísle +420 602 781 244. U všech forem objednání-rezervace jsou tyto platné ve chvíli písemného potvrzení rezervace přepravcem, a to e-mailem nebo SMS.  

Objednatel je povinen uvést v objednávce všechny povinné údaje přesně a pravdivě a tak, aby nebyly klamavé.

Rezervovaná přeprava zahrnuje  zpracování  rezervace,  emailový  informační  servis,  příjezd PALKON vozu s řidičem, vyzvednutí osob(y)- dítěte/dětí, pomoc s případnými zavazadly a přeprava na určené místo. 

Objednávka přepravy je platná a závazná v okamžiku potvrzení rezervace ze strany objednatele i přepravce, a to e-mailem nebo SMS. 

Přepravce je povinen zajistit, aby byla kopie objednávky přepravy včetně seznamu cestujících k dispozici ve vozidle PALKON, a to v písemné formě. 

IV.Cena

Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu za rezervovanou přepravu uvedenou v objednávce nejpozději při  zahájení  přepravy,  pokud  se  strany  nedohodly  jinak.  Případná záloha bude zúčtována při ukončení přepravy a objednatel nejpozději při skončení přepravy je povinen cenu (odměnu) uhradit k rukám zástupce fy Palkon oproti vydanému daňovému dokladu.

Ceny přepravy jsou dány předběžnou kalkulací dle podmínek přepravy nebo smluvními dohodami mezi objednatelem a přepravcem. 

Ceny budou nadto zahrnovat DPH ve výši 21%. Objednatel dále bere na vědomí, že v rámci hospodárnosti je přepravce oprávněn obsadit vozidlo do jeho plné kapacity, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

V.Úhrada služby

Platba ceny (odměny) je možná některým z těchto způsobů:  

  1. předem bankovním převodem dle smluvních podmínek, 
  2. hotově přepravci nebo jeho zástupci před zahájením přepravy,
  3. hotově přepravci nebo jeho zástupci po ukončení přepravy,

Další možnosti platby jsou možné po dohodě, např. u smluvních zákazníků platba fakturou (splatnost faktury platí vždy taková, jaká je nastavena ve faktuře, smluvní pokuta činí 0,5% fakturované ceny za každý započatý den po dni splatnosti faktury). 

Pro informace kontaktujte dispečink na čísle +420 602 781 244 nebo e-mailem palkon@post.cz. 

VI. Storno podmínky

Potvrzená objednávka je závazná. V případě storna je objednatel povinen tuto rezervaci neprodleně zrušit e-mailem na adrese: palkon@post.cz. Zrušení potvrzené rezervace podléhá následujícím storno podmínkám:

V případě storna méně než 24 hodin před plánovaným vyzvednutím osoby/dítěte,uhradí objednatel předpokládanou částku přepravy v plné výši jako smluvní pokutu.

V případě storna 25-47 hodin před plánovaným vyzvednutím osoby/dítěte, uhradí objednatel 50% celkové předpokládané částky přepravy jako smluvní pokutu.,  

V případě storna více než 48 před plánovaným vyzvednutím osoby/dítěte, uhradí objednatel 0% celkové předpokládané částky přepravy.

Vrácení již realizované úhrady v případě storna bude řešeno individuální dohodou obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení storna.

VII. Ostatní

Objednatel se zavazuje, že přepravci předá k přepravě pouze takovou osobu/dítě, která bude ve zdravotním  stavu umožňujícím  řádný  a  bezpečný  průběh  přepravy.  Přepravce  je  oprávněn odmítnout přepravu osoby-dítěte, která(é) bude ve stavu, který takovou přepravu neumožňuje.

Objednatel se dále zavazuje, že bude přepravce včas a úplně informovat o všech okolnostech týkající  se  zdravotního  stavu  přepravované  osoby-dítěte  a  to  jak  obecně,  tak  i  ohledně aktuálního zdravotního stavu a upozorní jej na všechny zvláštnosti týkající se péče o toto dítě.

Objednatel  se  zavazuje,  že  přepravované dítě  vybaví  veškerými  léky a  jinými  prostředky,  které  by  během přepravy mohlo dítě nezbytně potřebovat (např. jídlo, oblečení, léky proti alergii apod.).

Objednatel je povinen hlásit více než 1 zavazadlo pro 1 osobu/dítě.  Přepravce je oprávněn odmítnout více než 1 zavazadlo pro 1 osobu/dítě.

Cestující i zavazadla jsou po dobu přepravy pojištěni.

Ostatní problematika neobsažena výše je prováděna v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník).

Zasláním objednávky přepravy souhlasí zákazník se zpracováním osobních dat, zpracování osobních dat zákazníků probíhá dle Silničního zákona 111/1994 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., Nařízení EU 2016/679 (GDPR).